VCU at Ohio State - Nov. 14, 2013 (Courtesy: Jeff Mills)